تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

نصب آبگرمکن های خورشیدی درتهران

 

هفت دستگاه آبگرمکن خورشیدی باهدف استفاده ازانرزی های نو و تجدیدپذیر، درمراکز اسکان کارگری و بوستان های غرب تهران نصب می شود .

 

معاون امورشهری وفضای سبز منطقه 5 گفت : برای استفاده بهینه ازانرژی های تجدیدپذیر و همچنین کاهش آلاینده های زیست محیطی ،نصب آبگرمکن های خورشیدی دردستورکارقراردارد.

 

آدینه افزود: این طرح درمراکزاسکان کارگری وهمچنین مجموعه جنگلی کوهسار ومرکز گیاه پزشکی منطقه اجرامی شود. وی ادامه داد: باتجهیزاین مراکزبه سامانه گرمایشی خورشیدی ،آب درسرویس بهداشتی تا دمای 75درجه بااستفاده ازانرزی خورشیدی گرم می شود.

 

آدینه بابیان اینکه درارین روش 80درصد در مصرف سوخت صرفه جویی می شودگفت : این طرح بامشارکت واحد محیط زیست وانرژی منطقه 5 دربوستان های منطقه اجرامی شودوپس ازبررسی های کارشناسی دردریگر اماکن عمومی نیز نصب خواهدشد.

 

وی افزود: آبگرمکن های خورشیدی درمواقعی که نور خورشید کم است ،بااستفاده ازانرژی برق نیز کار و المنت های موجودآب گرم موردنیاز را تأمین می کند.

 

دیگ بخار