تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

روش اندازه گيري مصرف بخار در تجهیزات

با استفاده از سه روش زیر می توان میزان مصرف بخار در تجهیزات را تخمین زد:

1-روش استفاده ازجريان سنج

 استفاده از جريان سنج هاي بخار بمنظور اندازه گيري مصرف بخار در تجهيزات در حال كار استفاده مي شود.نتايج حاصل مي تواند در آناليزهاي اقتصادي صرفه جوئي انرژي و يا مقايسه راندمان تجهيزات مختلف با يكديگر بكار برده  شود.

بخار در هر قسمت مي تواند بصورت يكي از مواد اوليه توليد درنظرگرفته شده و هزينه خطوط مختلف توليد بصورت مجزا محاسبه شود.در انتخاب جريان سنج ، فشار ودبي بخار و كاليبراسيون آن مهم مي باشد.

اندازه گیری مصرف بخار

  شكل1 ، 7 ، 2:جريان سنج بخار

 2-استفاده از پمپ هاي كندانس

 روش ديگر با دقت كمتر استفاده از كنتور در روي بدنه پمپ هاي مكانيكي كندانس مي باشد.اين پمپها كه در بخشهاي بعدي به تفصيل توضيح داده مي شوند ، بصورت سيكلي كار كرده وبا مشخص شدن تعداد پر وخالي  شدن آنها و در دست بودن حجم كندانس پمپ در هر مرحله ، مي توان مقدار كندانس كه در واقع همان بخار است را محاسبه نمود.

 مونيتور الكتريكي كوچك قابل نصب در روي پمپ كه وضعيت كاري پمپ را نشان ميدهد ، بدين منظور استفاده شده كه حتي ميتواند گزارش كاري را به سيستم مركزي كنترل ارسال نمايد.اگر كلكتور ورودي به پمپ داراي شير تخليه به اتمسفر نيز باشد ، درصد كمي از جريان بعلت بخار فلاش بايد اضافه شود.

اندازه گیری مصرف بخار در تجهیزات شكل2 ، 7 ، 2:پمپ كندانس مكانيكي

3-روش جمع آوري آب كندانس

 مصرف بخار مي تواند مستقيما با جمع آوري آب كندانس در داخل ظرف و در زمان مشخص محاسبه شود.درصورت وجود بخار فلاش كم ، اين روش با دقت خوب مصرف بخار را مشخص خواهد نمود و در هر دو حالت با جريان و بدون جريان ثانويه قابل استفاده است.

بايد دقت نمود كه اين روش در مواردي مانند تزريق بخار،رطوبت زني و يا تجهيزات استرليزه كننده كه امكان جمع آوري كندانس وجود ندارد ،عملي نيست.

 همانطور كه ديده مي شود ، ظرف جمع آوري كندانس با مقداري آب وزن شده وسپس با روشن نمودن سيستم و ورود بخار ، كندانس خروجي در داخل ظرف وزير سطح آب موجود (بعلت سرد كردن بخار فلاش) در مدت زمان معلوم تخليه و ظرف كندانس مجددا توزين مي شود.هنگام آزمايش بايد موارد پيك مصرف و تغييرات ناخواسته مصرف مورد دقت قرار گيرد.

 همچنين بايد دقت نمود كه تنها كندانس حاصل از بخار محاسبه شود و در مثال بالا ، مي توان با استفاده از شير تخليه بعد از تله بخار ، مصرف كننده ، بخار را كاملا تخليه كرده و در آخر آزمايش نيز آب باقي مانده در مصرف كننده را مجددا تخليه وآنرا به ظرف جمع آوري كندانس اضافه نمود.

اندازه گیری میزان مصرف بخار در تجهیزات

  شكل3 ، 7 ، 2:اندازه گيري مصرف بخار

 در صورت مجهز بودن سيستم برگشت كندانس به تانك و منبع كندانس وپمپ ، مي توان با خاموش كردن پمپها بصورت مقطعي و اندازه گيري تغيير سطح در آب مخزن ، مقدار مصرف را مشخص نمود.

دیگ بخار