تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

انواع فيلتر

بخش اول:

فيلترهاي كيسه اي لوله اي براي گازها:

يكي از رايجترين سيستمها در نيروگاهها يا صنايع فرآيندي محفظه هاي بزرگي است كه در آنهاتعداد زيادي فيلتر كيسه اي لوله اي(Bag filters) قرار داده شده است و در برخي از صنايع به آنها محفظه فيلتر كيسه اي(Baghouse) و در ساير موارد فيلترهاي پارچه اي اطلاق مي شود.

اين سيستمها در سر راه گازهاي خروجي قرار مي گيرند تا از آلودگي ناشي از انتشار ذرات گرد وغبار جلوگيري نمايند.همچنين در برخي موارد براي بازيابي ذرات جامد با ارزش از جريان هواي تخليه نيز بكار مي روند.

در مقايسه با فيلترهاي كيسه اي مايعات از نظر حجمي واندازه ، دستگاه هاي تصفيه گازها عموما بزرگترند وبه صورت چند قسمتي ساخته ونصب مي شوند ، چون بايد دبي زيادي را از خود عبور دهند .

براي تصفيه مقادير كم جريان گازها از فيلترهاي تخت ونمدي توضيح داده شده در شماره قبل استفاده شود.رايجترين نوع فيلتر كيسه اي لوله اي مورد استفاده در تصفيه گازها داراي طول زيادي بوده وشامل غلاف استوانه اي يا كيسه اي مي باشد كه روي يك قفس استوانه اي ساخته شده از ميله هاي فلزي نصب مي شود وحلقه هاي نگهدارنده نيز در فواصل منظم در طول كيسه پيش بيني ميگردند.

كيسه بصورت عمودي وطرف بسته آن در پايين قرار مي گيرد و از يك صفحه نگهدارنده كه داراي سوراخ متناظر براي تعبيه كيسه است ، به حالت تعليق در مي آيد.دسترسي به صفحه نگهدارنده بالايي ونحوه محكم كردن آن بگونه اي است كه تعويض تك تك فيلترهاي آسيب ديده يا گرفته را به راحتي ميسر مي سازد.

غبار در طرف داخل كيسه (گاز از داخل كيسه به سمت خارج حركت مي نمايد)يا خارج كيسه (گاز از طرف خارج كيسه جريان دارد) جمع مي شود.حالت دوم در محفظه هاي فيلتر كيسه اي نوع خودكار رايجتر است.

غبار قالبي روي طرف خارج كيسه را مي توان توسط تكانيدن مجموعه فيلتر يا توسط عبور جريان معكوس هواي فشرده تمييز نمود.غبار محبوس شده در سمت داخل را مي توان با تكانيدن مجموعه در پايين محفظه فيلتر جمع آوري نمود ، اما در نهايت كار محفظه فيلتر كيسه اي بايد متوقف شده وفيلترها براي تخليه باز شوند.

غبار جمع شده روي طرف خارجي كيسه ها پس از تكانيدن سطح كيسه وارد مخزن جمع آوري واقع در قسمت پاييني محفظه فيلتر كيسه اي از يك جريان تمييز كننده لرزشي استفاده مي شود

كه هر يك از كيسه هاي آن داراي شير جداگانه اي بوده كه به سيستم هواي فشرده بالاي آن متصل شده اند.بنابراين هريك از فيلترهاي كيسه اي را مي توان بطور كامل تمييز نمود.اين كار را مي توان بصورت زماني يا تقسيم بندي محفظه به گروه هاي كوچك انجام داد.

در اين روش كيسه ها را مي توان به صورت عاري از غبار نگهداري نمود.بدون آنكه نيازي به متوقف كردن كل محفظه براي منظورهاي تمييزكاري باشد.

پارچه كيسه داراي مقاومت كافي است بگونه اي باشد كه با مشخصات غبار مطابقت داشته باشد.عوامل اصلي موثر شامل اندازه ذرات ، چگالي ، تاثيرات سايشي و جذب رطوبت وتمايل به ايجاد توده هاي متراكم مي باشند.

همچنين بايد به خاطر داشت كه مشخصات الكتريكي ذرات خصوصا اگر ذرات معلق غبار قابليت انفجاري داشته باشند ، از اهميت زيادي برخوردار است.

در چنين حالتي شانس احتراق يا انفجار خود به خودي با يك جرقه ناشي از بارهاي ساكن افزايش مي يابد كه با استفاده از مواد با خاصيت ضدالكتريسيته ساكن مانند الياف مصنوعي بافته شده با الياف فلزي يا كربني داراي اتصال زمين مي توان از اين خطر جلوگيري نمود.

فيلترهاي كيسه اي را مي توان به كمك قابليت دفع آب راي خنثي كردن تاثيرات حريق مورد استفاده قرار داد.همچنين مي توان از پوششهاي سطحي خاص براي بهبود عملكر د تصفيه وسهولت جداشدن غبار قالبي استفاده نمود.

در طول مدت زيادي از گذشت ساخت محفظه هاي فيلتر كيسه اي لوله اي ، مصالح كيسه ها پارچه بافته شده از الياف طبيعي بوده است.

پس از دستيابي به مقاومت كافي براي نمد ، در ابتدا نمد به صورت مسطح روي يك آستري قوي قرار داده شده ، سپس سوزن بافت مي شود.اين كار باعث شده بازار ساخت فيلترهاي كيسه اي به دليل مسائل اقتصادي به ميزان كافي گسترش يابد.

نمدها داراي ساختمان همگن بهتري بودند وظرفيت جذب غبار بيشتري را با افت فشارهاي كم تامين مي نمودند ، اما عمل تصفيه عمقي بيشتر آنها تمييزكاري دقيق تري را ايجاب مي كرد.

پارچه هاي بافته نشده مصنوعي مانند نخ تابيده شده وپارچه هاي ساندويچي SMS يكي از اجزاي مهم فيلترهاي كيسه اي لوله اي به شمار مي روند ومعمولا براي افزايش راندمان بصورت چين دار در آورده مي شوند.

درجه حرارت بالاي گازهاي خروجي باعث استفاده از مصالح تفلون وptfe وهمچنين تفاير (تركيب سوزن بافت شده 25% شيشه و75% الياف تفلون) براي جنس فيلتر كيسه اي لوله اي گرديده است.مصالح ديگر مقاوم در برابر درجه حرارت شامل الياف پلي آميد مي باشند.

خصوصا آنهايي كه در فرايندها يا در مسير هواي تخليه كارخانجات سيمان قرار مي گيرند.نوع متفاوت ديگر كه معمولا در همين درجه حرارت ها وفشارها بكار گرفته مي شود ، فيلترهاي صلب است كه در آلمان توسط شخصي بنام هردينگ  اختراع شده است.

به جاي استفاده از پارچه هاي انعطاف پذير ، المان به صورت مسطح بوده وشامل دو ورق بلند از پلاستيك متخلخل صلب است كه از لبه به يكديگر متصل مي شوند.همچنين ورقها از طرف بلند به صورت موجي در آمده اند تا راندمان تصفيه را طبق شكل9 افزايش دهند.

 بخش دوم:

 فيلترهاي كيسه اي(poket filters):

 همانطور كه از نام آن پيداست ، فيلتر كيسه اي شامل دوسطح ورق مستطيلي از جنس پارچه فيلتر است كه مجاور يكديگر قرار ميگيرند و در سه لبه به يكديگر متصل مي شوند ولبه چهارم به طور آزاد باقي مي ماند.

 كيسه ها معمولا براي تمييز كردن هوا به كار ميروند.تعدادي كيسه در كنار يكديگر قرار داده مي شوند به طوري كه قسمت جلوي صفحه فيلتر (پانل)با انتهاهاي باز كيسه ها پر مي شود.

 طرفهاي بسته كيسه ها به پشت صفحه فيلتر وداخل جريان هواي تمييز امتداد مي يابند.هريك از فيلترهاي كيسه اي را مي توان براي تعويض يا تمييزكاري باز نمود.

 در هر صفحه بين4تا8 كيسه قرار مي گيرند كه در مقايسه با سطح صفحه باعث افزايش توانايي تصفيه هوا مي شود.جنس كيسه بايد كمي قويتر از فيلترهاي كفي باشد ، اما مواد زيادي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند كه اكثرا الياف مصنوعي مي باشند.

 ساختار چند لايه فيلترها شامل يك لايه داخلي (كه در مقابل جريان هواي ورودي قرار مي گيرد)با منافذ درشت تر براي جذب ذرات بزرگتر ، لايه مياني براي تصفيه ذرات ريزتر ، ويك لايه خارجي براي جلوگيري از پراكنده شدن الياف فيلتر از داخل كيسه به محيط مي باشد.

 فيلترهاي شمعي(Candle filters):

 معني فيلتر شمعي باعث كمي سر در گمي مي شود.در متن حاضر فيلتر شمعي به نوعي اطلاق مي شود كه عمدتا  براي بازيابي ذرات در فرآيند از جريان سيالات گوناگون به كار مي رود.

 اين نوع فيلتر معمولا داراي يك محفظه عمودي استوانه اي است كه در داخل آن تعداد زيادي المانهاي فيلتر نصب شده كه پايين آنها بسته مي باشد.مايع از سمت خارج به سمت داخل المان وبعد از آن از انتهاي بالا وباز المان  فيلتر به فضاي تصفيه شده در بالاي صفحه نگهدارنده جريان مي يابد.

 تعدادي از آرايشهاي نمونه فيلترهاي شمعي در شكل11 نشان داده شده است.

 المانهاي فيلتر مي توانند هر نوع ساختار  استوانه اي شكل داشته باشند ، اما شكل مطلوب آنها يك لوله با سطح صاف و صلب از جنس فلز ، پلاستيك يا سراميك متخلخل مي باشد.

 اين نوع فيلترها براي تصفيه ذرات تا مقادير بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرند ومقاومت كافي براي تحمل افت فشارهاي بالا و از طريق صفحه هاي نگهدارنده بصورت معلق نصب كرد.فيلترهاي شمعي با المانهاي سراميكي معمولا براي تصفيه گازهاي خورنده وهمچنين مايعات خورنده داغ بكار مي روند.

 پس از درك اسم فيلتر شمعي بايد به خاطر سپرد كه اين اصطلاح براي فيلترهاي لوله اي چندگانه كه بصورت معلق نصب مي شوند ، بكار مي رود.اين المانها مي توانند هر نوعي فيلترهاي كارتريجي باشند.يك صفحه نگهدارنده لوله ها وجهت المانهاي كارتريجي در شكل 12 نشان داده شده است.

دیگ بخار