تلفن تماس : 05135411722      09157607106      09151150958  telegram6

انتخاب سختی گیر مناسب برای بویلر

  فصل اول

 الف ) سختی آب

 ب ) سختی گیررزینی

سختی آب  :

به موادمحلول درآب ازجمله منیزیم ،کلسیم ،آهن و... سختی می گویند .

 آب سخت درسیستم های تأسیساتی باعث ایجادرسوب دربویلرها،مبدل حرارتی ،لوله و... می شود .

سختی گیررزینی :

 برای کاهش سختی آب وازبین بردن آن می توان ازسختی گیرهای رزینی استفاده کرد.آب شهر،که حاوی یون های کلسیم ومنیزیم بوده درون بویلرگرم شده ومورداستفاده قرارمی گیرد.

اگرآب راازیون های موجودپاک نکنیم باعث ایجادرسوب دربویلرشده درنتیجه انتقال حرارت رابه شدت کاهش می دهدباسختی گیررزینی این سختی را،پیش ازورودبه بویلرازبین می برند.دربویلرهای بخارآب واردشده به بخارتبدیل می شودومورداستفاده قرارمی گیرد.درصدی ازاین آب کندانس شده ودرسیکل بسته مجدداًبه بویلر بازگردانده می شود و بقیه آن با آب ورودی جایگزین می شود .

 

شهر

سختی آب ppm

ایلام

233.4

سنندج

159.3

بوشهر

558.5

ساری

412.7

بیرجند

298.8

رشت

382.8

شهرکرد

277.3

ارومیه

57.4

اراک

359.2

سمنان

571.1

تبریز

227.6

کرمانشاه

212.9

گرگان

367.1

مشهد

278.8

اردبیل

419.9

قم

443.7

همدان

193.1

بجنورد

554.6

قزوین

135.0

اهواز

371.6

کرمان

281.7

زاهدان

874.7

شیراز

468.0

اصفهان

233.4

 

Grains per Gallon

Mg/l or ppm

نوع آب

<1.0

<17.0

نرم

1.0-3.5

17.1-60

تاحدی نرم

3.5-7.0

60-120

کمی سخت

7.0-10.5

120-180

سخت

>10.5

>180

خیلی سخت

 بویلرهای آبگرم که معمولا در یک سیکل کاملاً بسته کار می کنندو آب همیشه درگردش است وتنها میزانی ازآب هدررفته ازاتصالات ،درزها،و...بایدجبران شودکه به آن آب جبرانی گفته می شودویا در زمان راه اندازی سیستم ،بایدآبگیری شود.درهردوحالت نیازاست تاسختی آب ورودی به بویلرنزدیک به صفرباشد تا از ایجاد رسوب جلوگیری شود .سختی گیرهای رزینی ،یاسختی گیرهای تبادل یونی،رایج ترین انواع سختی گیردر بازار هستند.تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت ،پاک کردن موادمعدنی ازجمله کلسیم ومنیزیم ازآب می باشد. تنها سختی گیرهای تبادل یونی وبرخی روش های فیلترینگ دیگر،این راانجام می دهند.

 این سختی گیرهابه صورت اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک ودستی دربازارموجودمی باشندکه رایج ترین آن هاسختی گیرهای نیمه اتوماتیک بوده .سختی گیرهای رزینی دربرخی مصارف به صورت دوبلکس خریداری شده تادرزمان احیاوبک واش سیستم یکی ازآن هابه عنوان عمل کند .

دیگ بخار