تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6


انتخاب سختی گیرمناسب برای بویلر  (فصل دوم )

الف ) طرزکارسختی گیررزینی
ب ) انتخاب سختی گیر
ج) محاسبه ظرفیت سختی گیر

 
طرزکارسختی گیررزین :
سختی گیرهای تبادل یونی براساس جایگزینی یون های سخت منفی درآب سخت بااتم های سدیم مثبت ،که دررزین موجوددرسختی گیر،موجودهستند،کارمی کند. این رزین هابایستی بطورمتناوب احیاءوبک واش   
  (back wash)
گردندتاازرسوب موادمعدنی سخت درآنهاجلوگیری گردد.احیاسختی گیرباعبوردادن آب نمک ،ازرزین طی مدت زمان معینی صورت می گیرد . 

انتخاب سختی گیر :
پارامترهای مهم درانتخاب یک سختی گیرمناسب
-    سختی آب ورودی برحسب  ppm
-    دبی آب ورودی به سختی گیر
-    نو و ظرفیت رزین
-    سیکل احیا و شستشو
باید در نظر داشت حجم رزین ،ابعادسختی گیرمانند قطر و ارتفاع و جنس بدنه از مشخصات اصلی سختی گیر می باشد.سازندگان معمولامشخصات کلی شامل دبی آب سرویس ،دبی احیاودبی شتشوسریع راارائه می دهندکه براساس آن هامی توان حجم رزین رامحاسبه نمود .

محاسیه ظرفیت سختی گیر
Water softner capacity(grain)=FlowRate(gpm)*Washing cycle(min)*Water hardness(ppm)
    17.1

دراین رابطه داریم :

(Water softner capacity grain) ظرفیت سختی گیر که به گرین است  .
(FlowRategpm) دبی آب درگذر از سختی گیر .
 (Washing cycle min) زمان تا احیا مجدد رزین سختی گیر(از 8ساعت تا6روز)
(Water hardness ppm) سختی آب ورودی به سختی گیر

محاسبه حجم رزین  
برای محاسبه حجم رزین موردنیازبرای سختی گیرانتخاب شده می توان ازرابطه زیرسختی گیررابه ظرفیت (چگالی )رزین تقسیم کرد.

    = M(Grain)     VR(ft3)
    R(Gr/ft3)                                            

PPM or Mg/L divided by17.1= GPG(grains per gallon)

VR : حجم رزین
 R: ظرفیت رزین
ظرفیت (چگالی )رزین های موجوددربازاردرحدود30000-40000 گرین برفوت مکعب می باشد .

دیگ بخار