تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6


انتخاب سختی گیر مناسب برای بویلر (فصل سوم )

الف ) انتخاب سختی گیربرای بویلرآب گرم درسیکل بسته
ب) نمونه پروژه حل شده انتخاب سختی گیربرای بویلر بخار


الف) انتخاب سختی گیر :

برای انتخاب سختی گیرمناسب بویلرآب گرم فولادی که ظرفیت آن مشخص است بایدمراحل زیرراطی کرد :
مرحله 1 : تعیین ظرفیت بویلر
مرحله 2: محاسبه دبی تقریبی ورودی به بویلربااستفاده ازفرمول زیر :
    
                                                   V  gpm     =    Qtot(kcal/h)
2500              
مرحله 3 : محاسبه دبی عبوری ازسختی گیر            
بادردست داشتن دبی ورودی به بویلرآب گرم ودانایی ازاین موضوع که آب درگردش تنهایک بارسختی گیری شده و دیگر نیازی به سختی گیرندارد،تنهالازم است تامیزان آب جبرانی سیستم راکه دراثرچکه کردن ازتجهیزات ،هواگیری ،خروجی ازمنبع انبساط و... به وجودمی آید(که معادل 2-4%دبی درگردش بویلراست )محاسبه کردودرفرمول محاسبه ظرفیت سختی گیر قرارداد .

درزمان آب گیری سیستم ،هم سرعت سختی گیری وهم تعداداحیاوبک واش سیستم افزایش پیداخواهدکردکه بادرنظرگرفتن دبی مناسب می توان باهمان دبی بالا آب گیری صورت گیرد تا هزینه اضافی به سیستم تحمیل نشود.  هم آب برای آبگیری وهم جبرانی سیستم بعد از خروج از  سختی گیر واردمنبع انبساط می شود .
         
    
مرحله 4 : مشخص کردن سختی آب
سختی آب را از آنالیز آب ویا از جدول سختی آب شهرها می توان به دست آورد .

مرحله 5 : مشخص کردن ساعات موردنیازتااحیامجددسختی گیر
برای کاهش هزینه های اولیه سیستم ،بایدسختی گیربه نحوی انتخاب شودکه هم هزینه نگهداری افزایش پیدانکندوهم خللی درکارکردسیستم ه وجودنیاید.برای رسیدن به این مهم ساعات احیای مجددرزین سختی گیریاهمان Washing cycleرااز8ساعت تا6روزبه عنوان زمان بین هراحیاداریم :
ظرفیت سختی گیردرحالتی که فاصله بین هراحیا3روزدرنظرگرفته شود9برابرظرفیت همین سیستم بازمان احیای 8ساعته خواهدبودواین به معنی هزینه اضافی است .امادرعین درزمانی که سختی گیربازمان زمان احیای 72ساعت (3روز)درنظرگرفته می شودتعداددفعات احیاوبک واش هاکم شده وهزینه های جاری کاهش می یابد.پس بنابه نظرنگارنده 24ساعت (1روز)زمان مناسبی برای احیامجددرزین سختی گیرمورداستفاده دربویلرآبگرم است البته قابل ذکراستت که درصورتی که سیستم به صورت مناسبی آب بندی شده باشدآب جبرانی بسیارکمترازمیزان ذکرشده خواهدبوده ولی برای اطمینان حالت بیشترین مصرف وهمچنین برای زمان آب گیری این ظرفیت انتخاب می شود .

مرحله 6 :
باطی کردن مراحل پنج گانه بالامی توان ازروی فرمول تعیین ظرفیت سختی گیرمحاسبات لازم راانجام داد.


ب) نمونه پروژه حل شده انتخاب سختی گیربرای بویلربخار

بویلربخاری به ظرفیت 3تن موردنیازیک کارخانه که درروز8ساعت درحال کاراست رادرنظربگیرید.50درصدآب این بویلرکندانس شده وبه سیستم بازگردانده می شودو50درصدمابقی درخط مورداستفاده قرارمی گیرد .کارخانه درتهران است وسختی آب آن دربیشترین حالت 350ppmاست .ظرفیت سختی گیرمناسب برای این بویلررابه دست آورید .
مرحله اول :
 برای بویلر مذکور3 ton/hrبه معنی 3000 kg/hپیک مصرف آن می باشد .
مرحله دوم :
ساعات عملکردآن 8ساعت درروزاست .پس برای مثال اگرساعات بین هراحیابرای سختی گیررا3روزدرنظر بگیرید این بویلردرمدت 9روزکاری ،به مدت 72ساعت کارسختی گیرنیازداردودرحقیقت هر9روزیکباربایداحیاشودولی درمحاسبه سختی گیر همان 72ساعت درنظرگرفته می شود .
مرحله سوم :
سختی آب 350ppm
مرحله چهارم  :
 دبی آب کندانس برگشتی ازبویلرکه 50درصداست بدین معنی است که نیازی به سختی گیری مجددنداردوتنها50درصدباقیمانده بایدسختی گیری شودوبرای بویلر3تن مذکور1500kg/hrبایدمجدداتغذیه گردد .درصورت ذکرشدن میزان بلودان هم بایدکیلوگرم آب بلودان شده رابه این عدداضافه کرد .

مرحله پنجم :
زمان بین هراحیاهمانطورکه ذذکرشد72ساعت درنظرگرفته می شود .
مرحله ششم :
محاسبه دبی بیشینه ازروی دبی کندانس ودبی بلودان میباشدکه دراینجاهمان 1500kgدرنظرگرفته می شود.
1500 kg/hrآب ورودی به بویلربایدبه gpmتبدیل شودکه تقریبابرابراست با 6 gpm
مرحله هفتم :
بادردست داشتن اطلاعات وازروی فرمول محاسبه ظرفیت سختی گیرداریم :

Water softner capacity(grain)=FlowRate(gpm)*Washing cycle(min)*Water hardness(ppm)
    17.1

     6*72*60*350/17.1=530.526    Water softner capacity(grain)=

وازروی این عددبرای بویلربخاریک عددسختی گیردوبلکس 550.000 grainانتخاب می کنیم  .

دیگ بخار