تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

انتخاب سختی گیر مناسب برای بویلر (فصل چهارم )

راه اندازی ونگهداری سختی گیرهای رزینی

راه اندازی و نگهداری سختی گیر رزینی

 پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر :
1.لوله های آب ورودی وخروجی  دستگاه رابه سیستم وصل کنید .
2.پس ازبازکردن درب دریچه دسترویافلنچ بالای مخزن ،باسیلیس ورزین کاتیونی بسترسازی کرده وسپس دریچه دسترویافلنچ رامحکم ببندید.
3.تانک نمک (حاوی محلول آب ونمک باغلظت مناسب ) رازیرلوله آب نمک دستگاه قراردهید .

الف )راه اندازی 

1. ابتداهمه ی شیرها را بسته و شیر هواگیری دستگاه را باز کنید .
2.دسته شیر سولو رادر وضعیت RUN قراردهید     .
3. شیرورودی شمار1 ورودی رابازکنید.دراین حالت مخزن دستگاه به تدریج پرازآب می گردد .
4. به محض خروج آب ازلوله هواگیری ،شیرهواگیری راببندید .
5.شیرشماره 2خروجی رابازکنید.بدین ترتیب دستگاه آماده بهره برداری وتصفیه آب است  .


نکته 1:
درحین بهره برداری ازدستگاه سختی گیر،اطمینان حاصل کنیدکه فشارنسبی داخل مخزن بین (1.7-2.5 بار)باشد .اگرفشارداخل مخزن کمتراز1.7 بارباشد.درآب بندی شیرسولوولوومکش آب نمک اختلال ایجادخواهدشد .همچنین درفشارهای بالاممکن است قطعات شیرسولوولوصدمه ببیند.درهرحال بهره برداری ازشیرسولوولودرفشارهای بالاتراز2.5 باربه هیچ وجه توصیه نمی گردد .

نکته 2:
سختی آب تصفیه شده خروجی ازسختی گیرها همواره  باید با تست کیت کنترل شده ومورد آزمایش بگیرد.به محض اینکه سختی آب ازحد مجاز بیشترشود،بلافاصله بایدنسبت به عمل احیارزین که درزیرشرح داده شده است اقدام نمود :

ب) احیا رزین سختی گیر با محلول آب و نمک

1.ابتداشیرشماره 1 تا4 راببندید .
2.سپس دسته شیرسولوولورادروضعیت (REGEN) قراردهید .
3.شیرشماره 5و 6را باز کنید تامحلول آب و نمک وارد سیستم شود.اگر درپوش برنجی روی نازل نمک راکه به همین منظوردر پشت شیرسولوولوودرکنارلوله تخلیه تعبیه شده است ،بازکنید.به کمک پیچ گوشتی مناسبی می توانیدمیزان مکش راتنظیم نمائید.پس ازگذشت مدت لازم مرحله بعدی یعنی شستشوی رزین باآب راانجام دهید .


ج)شستشوی رزین با آب

1.ابتداتمامی شیرها را ببندید .
2.دسته شیر سولوولو را در وضعیت (WASH) قرار دهید.
3.شیرشماره 1و 67 (شیرهای ورودی وتخلیه )را باز کنید.دراین حالت آب ازسمت پایین ستون رزین به داخل مخزن دستگاه واردشده وازبالای آن خارج می گردد .(درست عکس مسیرتصفیه )
4.حدود20دقیقه صبر کنید تا کل رزین موجود در داخل مخزن دستگاه شسته شده و محلول آب و نمک از آن تخلیه گردد .
5.آن گاه کلیه شیرها را ببندیدو شیرشماره 1و 2 رابازکنید .
6.سپس دسته شیر سولولو را در وضعیت  RUN قراردهید .در این حالت دستگاه مجددا آماده کار است .
توجه داشته باشیدکه رزین هاراباآب نرم بشوییدتانمک آن تخلیه شود .

دیگ بخار