تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

استفاده از پمپ کوئل برای گرمایش آب گرم مصرفی  

فن کوئل عبارت است از یک یا چند ردیف کوئل مسی دارای پره آلومینیومی یا مسی که در زیر یا پشت آن یک فن قرار دارد. به کوئل هر فن کویل دو لوله متصل می شود که عبارتند از لوله ورود آبگرم به بویلر در زمستان یا آب سرد چیلر در تابستان و لوله مخصوص برگشت به موتور خانه مرکزی.

استفاده از پمپ مجزا برای انتقال آب داغ دیگ به اولیه منبع آب گرم مصرفی بهداشتی(اعم از کوئل یا منبع دو جداره) راهکاری بسیار مناسب در موتورخانه میباشد که برای موتورخانه های بزرگ و کوچک پیشنهاد میشود .
در این حالت باید دفت داشت که لوله های رفت و برگشت منبع آب گرم که به دیگ متصل میشود باید بعد از پمپ ساختمان وصل شود ( در واقع پمپ کوئل مستقیما آب را داخل دیگ بچرخاند)

در سیستمهایی که یک پمپ گرمایش ساختمان و آب گرم بهداشتی را تغذیه میکند اشکالهای زیر بروز مینماید.
 

1- در زمستان که پمپ زیاد کار میکند و دمای دیگ زیاد است دمای آب گرم مصرفی شدیدا افزایش پیدا مینماید و مشکلات زیر را ایجاد مینماید:
- بر هم زدن آسایش ساکنین
- خوردگی خیلی زیاد منبع و لوله ها
- پرت حرارتی بیشتر (مصرف گاز بیشتر بخاطر پرت حرارتی)

2- در زمستان دبی آبی که داخل دیگ میچرخد بین منبع آب گرم بهداشتی و رادیاتورها تقسیم میشود و چون دبی آب رادیاتورها کاهش پیدا میکند باید دمای دیگ بیشتر تنظیم شود و نتیجتا مصرف گاز و استهلاک بیشتر میشود .

بنابراین استفاده از پمپ مجزا (پمپ کوئل) برای تغذیه اولیه منبع آب گرم ضمن کنترل دمای آب گرم بهداشتی روی نقطه مطلوب (آسایش ، اپتیموم) و کاهش مصرف سوخت از استهلاک سیستم هم کم مینماید.
 

این کار را سیستم هوشمند بسیار عالی انجام میدهد به اینصورت که پمپ وقتی روشن میشود که دمای آب بهداشتی از ست پوینت آب گرم مصرفی افت نماید و با توجه به اینکه سیستم هوشمند دمای آب گرم بهداشتی را مستقیما کنترل مینماید میتوان مطمئن بود دمای آب گرم مصرفی هیچگاه افت نمینماید.
 

این نکته قابل ذکر است که در برجهایی که دارای چند دسته (زون) منبع آب گرم مصرفی هستند بهترین روش قرار دادن حداقل یک پمپ کوئل برای هر زون میباشد وسیستم هوشمند تمام زونها را بصورت مجزا بر اساس ست پوینت تعریفی کنترل مینماید .

دیگ بخار