تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

هنگامی که مشعل درحین کارخاموش می شود چه باید کرد؟

  - سوخت تمام شده است
 -  اشکالی در مسیر سوخت پیش آمده است
 - پمپ سوخت از کار افتاده است
 - آب داخل سوخت نفوذ کرده است
 -  در صورت استفاده از مازوت سوخت سرد شده است
-  اتصالات الکتریکی شل شده است
-  پمپ سوخت هوا کشیده است
- برای شیر سلو نو ئیدی سوخت اشکالی پیش آمده است
- در تناسب سوخت و هوا اشکالی پیش آمده است
- چشم الکتریکی دارای اشکال شده است
 - برق قطع شده است
 - فیوز کنترل کننده مدار فرمان سوخته است.

دیگ بخار