تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

ارزیابی عملکرد دی اریتور

هر دیگ بخار اغلب دارای یک دی اریتور است که معمولاً به آن توجه چندانی نمی شود تا این که خراب شده و کل سیستم بخار را به مخاطره می اندازد. این وقایع که اصلاح آنها پرهزینه خواهدبود می توانند بر یکپارچگی سایر تجهیزات جانبی حساس تأثیر بگذارند و همچنین درستی کار ناظرین فنی سیستم های تأسیسات را زیر سوال ببرند.

دی اریتور

دی اریتورها محفظه هایی بزرگ عایقکاری شده وتحت فشار هستند که به شکل مخازن نفتکشها می باشند. آنها آب تغذیه ی پیش گرم شده ی دیگ را تأمین کرده و عملکرد موثر سیستم بخار را تضمین می کنند.دی اریتورها در اندازه ها و شکل های متنوعی عرضه می شوند که بسته به طرح ،ظرفیت ،رتبه بندی فشار سیستم از نوع مناسب آنها استفاده می شود .این واحدها در طرح های پاششی (شکل 1)،سینی دار،پاششی – سینی دار،تحت خلاءوفشاراتمسفریک تولیدمی شوند.

منافع دی اریتورها

دی اریتورهامنافع زیادی را برای یک سیستم بخار تأمین می کنند از جمله :

-    به عنوان یک مخزن جمع آوری فشارشکن برای چگالیده ی برگشتی فرآیندعمل می کنند.
-    چگالیده ی برگشتی داغ را با آب جبرانی سردمخلوط می کنند.
-    آب تغذیه رابه منظور بهبود راندمان دیگ به طور یکنواخت پیش گرم می کنند.
-    اکسیژن و دی اکسیدکربن را از آب تغذیه خارج کرده و موجب کاهش خوردگی می شوند.
-    آب گرم تصفیه شده را 13 تا 15دقیقه به حالت ذخیره برای تغییر بار نگه می دارند.
-    مکانی رابرای افزودن و اختلاط مواد شیمیایی فراهم می آورند.

-    ارسال ثابت و تحت فشار آب پمپ های تغذیه دیگ راتأمین می کنند .
-    محل مناسبی رابرای نصب کنترل ها،ادوات سنجش و تهیه داده های تست آب تغذیه فراهم می کنند.
-    سطح دقیق آب و فشار داخل دیگ را تضمین می کنند .

دیگ بخار