تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

سختی گیر

سختی آب:

به موادمحلول در آب از جمله منیزیم، کلسیم، آهن و ... سختی می گویند.
آب سخت در سیستم های تأسیساتی باعث ایجاد رسوب در بویلرها، مبدل حرارتی، لوله و... می شود.

سختی گیر

سختی گیر رزینی:

برای کاهش سختی آب و از بین بردن آن می توان ازسختی گیرهای رزینی استفاده کرد. آب شهر، که حاوی یون های کلسیم ومنیزیم بوده درون بویلر گرم شده و مورداستفاده قرار می گیرد.

اگر آب را از یون های موجود پاک نکنیم باعث ایجاد رسوب در بویلر شده درنتیجه انتقال حرارت رابه شدت کاهش می دهد با سختی گی ررزینی این سختی را، پیش از ورود به بویلر از بین می برند. در بویلرهای بخار آب واردشده به بخار تبدیل می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. درصدی از این آب کندانس شده و در سیکل بسته مجدداً به بویلر بازگردانده می شود و بقیه آن با آب ورودی جایگزین می شود.

 

گردآوری شده توسط شرکت مشهد بخار

دیگ بخار

دیگ بخار